Strona główna » Wiersze Ignacego Krasickiego » Lew i zwierzęta

Lew i zwierzęta

Lew, aże­by dał do­wód, jak wiel­ce ła­ska­wy,
Przy­pusz­czał kon­fi­den­tów do swo­jej za­ba­wy.
Po­lo­wa­li z nim ra­zem, a na znak mi­ło­ści
On jadł mię­so, kom­pa­nom ustę­po­wał ko­ści.
Gdy się więc do­broć taka roz­gło­si­ła wszę­dy,
Chcąc im jaw­nie po­ka­zać więk­sze jesz­cze wzglę­dy,
Aże­by się na ła­sce jego nie za­wie­dli,
Po­zwo­lił, by jed­ne­go spo­śród sie­bie zje­dli.
Po pierw­szym po­szedł dru­gi i trze­ci i czwar­ty.
Wi­dząc że się pod­pa­śli, lew choć nie ob­żar­ty,
Żeby ująć dra­pie­ży, a so­bie za­ka­łu,
Dla kary, dla przy­kła­du zjadł wszyst­kich po­ma­łu.

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ