Strona główna » Wiersze Ignacego Krasickiego » Mądry i głupi

Mądry i głupi

Nie no­wi­na, że głu­pi mą­dre­go prze­ga­dał;
Kon­tent więc, iż uczo­ny nic nie od­po­wia­dał,
Tym bar­dziej jesz­cze krzy­czeć prze­raź­li­wie po­czął;
Na ko­niec, zmor­do­wa­ny, gdy so­bie od­po­czął,
Rzekł mą­dry, żeby nie był w od­po­wie­dzi dłuż­ny:
„Wiesz, dla­cze­go dzwon gło­śny? Bo we­wnątrz jest próż­ny.”

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ