Każ­dy się swo­im za­trud­nia kło­po­tem:
Ra­dzi­ły my­szy, co tu ro­bić z ko­tem.
Mó­wi­ły jed­ne: „Da­ra­mi go sku­sić!”
Mó­wi­ły dru­gie: „Le­piej go udu­sić!”
Wtem się ode­zwał szczur szczwa­ny, bo sta­ry:
„Próż­ne tu groź­by, próż­ne i ofia­ry.
I dary weź­mie, i przy­się­gi zła­mie!
Naj­le­piej ci­cho sie­dzieć so­bie w ja­mie,
A opa­trzyw­szy ze­wsząd bez ło­sko­tu
Ani być z ko­tem, ani prze­ciw kotu.”

image_pdfWYDRUKUJ WIERSZ